Samwad Srinkhla Vyakhyan

Samwad Srinkhla Vyakhyan – since 2017

  • Samwad Srinkhla Vyakhyan, 27 July, 2018
    Topic: Adivasi Stree aur Shram by Ramanika Gupta, on 27 July, 2018, CWDS, New Delhi
  • Samwad Srinkhla Vyakhyan, 7 September 2017
    Topic: Stree Adhikar, Kanoon aur Samajik Chetana by Sudhir Chandra, Historian on 7 September 2017, CWDS, New Delhi
  • Samwad Srinkhla Vyakhyan, 26 July 2017
    Topic:  Bharat ki Adrishya Khetihar Mahila by Mrinal Pandey on 26 July 2017 at Bhai vir Singh Sahitya Sadan, New Delhi